Etosas, vertybės, tradicijos, kultūra

Centrinė įstaigos kultūros vertybė – mokymasis visą gyvenimą. Įstaigoje išreikšta pedagogo motyvacija profesiniam tobulėjimu, palankios sąlygos mokytis ir tobulėti pozityviai įtakoja įstaigos organizacijos ir ugdymo turinio kaitą. Pokyčiai įstaigoje mokymosi pasekmė, pasiekti rezultatai rodo, kad mokymasis atitiko įstaigos tikslus, mokymasis tikslingas, naujos žinios taikomos įstaigos veikloje. Gerėja įstaigos bendruomenės narių kompiuterinis raštingumas, sklandžiai veikia mokymosi skatinimo mechanizmas, vadovų dėmesys nukreiptas bendruomenės mokymosi gebėjimų vystymui.

Įstaigos vadovams ir savivaldai glaudžiai bendradarbiaujant kuriama savita mokyklos kultūra.

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ prioritetinė veiklos kryptis – sveikos gyvensenos ugdymas.

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenė vadovaujasi savita vertybių sistema, kuri glaudžiai siejasi su lopšelio-darželio tikslais, uždaviniais, misija, vizija, ugdytojo kodeksu bei įstaigos darbuotojų etikos kodeksu.

Misija

 Lopšelis-darželis – demokratiška, kūrybingai dirbanti, atvira naujai patirčiai ugdymo įstaiga, kurioje:

 puoselėjamos darnų vystymąsi lemiančios vaiko galios, kuriama palanki edukacinė aplinka, sėkmingai taikomos naujos ugdymo technologijos;

 vaikas ugdosi gebėjimą būti kūrybingu, išradingu, savarankišku, matančiu sunkumus ir mokančiu rasti sprendimus, bendradarbiaujančiu su kitais, besirūpinančiu savo ir kitų sveikata;

 pedagogas lankstus, nuolat besimokantis, reflektuojantis savo veiklą ir pasirengęs kaitai;

 šeima pasitiki instituciniu ugdymu, domisi vaiko ugdymusi ir pažanga, remia ir palaiko vaikų ir pedagogų sumanymus, aktyviai dalyvauja darželio gyvenime.

 

Vizija

Lopšelis-darželis „Žilvitis“ moderni, aukštos kultūros, nuolat besimokanti organizacija, garantuojanti vaikams lygias ir saugias  ugdymo(si) sąlygas, orientuojanti ugdymą į darnų vystymąsi, atvira naujovėms, projektuojanti kaitą ir prisiimanti solidarią atsakomybę už ugdymo tikslų įgyvendinimą, rezultatus.

Filosofija

Įstaigos unikalumas – humanizuotas ugdymo procesas, grindžiamas sveikatos, tautinės kultūros vertybių puoselėjimu, harmoninga pedagogo ir ugdytinio sąveika:

kiekvienas vaikas vertinamas kaip asmenybė, pripažįstant jo teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį, ugdymo šeimoje tradicijas, patirtį;

lopšelyje-darželyje kuriama palanki aplinka vaiko ir visuomenės sociokultūrinės integracijos prielaidoms formuotis;

bendruomenė, gerbdama sveikos gyvensenos, šeimos ugdymo, įstaigos kultūrinio gyvenimo tradicijas ir darniai, sutelktai dirbdama, siekia pateisinti patrauklios ugdymo įstaigos įvaizdį.

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ puoselėjamos vertybės

 Gerbiame ir brandiname vaiko asmenybę.

 Ugdome piliečius, galinčius produktyviai gyventi ir dirbti dinamiškoje ir vis sudėtingesnėje visuomenėje.

 Siekiame ugdyti vaiko poreikį lavintis visą gyvenimą.

 Diegiame sveiką gyvenimo būdą nuo mažens.

Ugdome meninius gebėjimus.

 Kartu kuriame ateities viziją.

 Prisiimame solidarią atsakomybę už lopšelio-darželio misijos įgyvendinimą.

 Planuojame ir įgyvendiname drauge.

 Aktyviai remiame lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės siekius ir garbingai jai atstovaujame.

 Inovacijas sutinkame kaip galimybę mokytis.

 Mokymąsi ir saviugdą suvokiame kaip teisę ir pareigą.

 Aktyviai dirbame su savo vertybėmis.

 Puoselėjame glaudžius ir vaisingus bendruomenės santykius.

 Nuolat reflektuojame savo praktiką, ją apmąstome ir keičiame.

 Kartu kuriame svetingą aplinką.

TRADICIJOS

 Mokslo ir žinių diena.

 Mokytojo diena.

 Tautinės vakaronės.

 Žiemos ir pavasario sporto šventės.

 Šeimos šventė.

 Atvirų durų dienos.

 Kūrybinių darbų parodos.

 Įstaigos bendruomenės kultūriniai renginiai.

 Renginiai su socialiniais partneriais.

 Įstaigos veiklos jubiliejai.

 Darbuotojų asmeniniai ir darbo jubiliejai.