Paskatinimai ir apdovanojimai

Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojus lopšelio-darželio ,,Žilvitis" direktorius gali skatinti teisės aktų nustatyta tvarka: žodinė padėka; raštiška padėka direktoriaus įsakymu; paskatinimas vienkartine pinigine išmoka (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo, lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ darbuotojų skatinimo tvarka).

Vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatyto darbuotojo tarnybinio atlyginimo. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta tarnybinė (drausminė) nuobauda.

Darbuotojai už nepriekaištingą pareigų atlikimą, skatinami šiais atvejais: labai gerai ar gerai įvertinus darbuotojo veiklą kalendoriniais metais ir už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais; darbuotojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis; įstatymų nustatytų švenčių progomis; darbuotojų gyvenimo ir darbo metų mokykloje jubiliejų sukakčių progomis, darbuotojams išeinant į pensiją.

Skatinimai ir apdovanojimai gali būti:  Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus padėkos raštas; Klaipėdos miesto mero Padėkos raštas; už ypatingus nuopelnus švietimo sistemoje darbuotojai gali būti siūlomi valstybės apdovanojimui, Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštui gauti; pirmenybė būti paaukštintam pareigose.

Darbuotojų kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama 5 MMA dydžio pašalpa teisės aktų nustatyta tvarka (jei yra darbo užmokesčio skirtų lėšų ekonomija).