PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo darbo santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigoje pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui bei užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Įstaiga) vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu, apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai.
Vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale užtikrinamas informaciją apie pažeidimus pateikusių asmenų ir su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:
1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
pavojaus aplinkai;
kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
neteisėtos veiklos finansavimo;
neteisėto ir neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
neteisėtu būdu įgyto turto;
padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mąstą;
kitų pažeidimų.
 
Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus galima pateikti šiais būdais:
Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu pranesk@klaipedoszilvitis.lt
pateikiant informaciją raštu, pranešimą įdedant į Įstaigoje esančią dėžutę „Pasitikėjimo paštas“;
tiesiogiai asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją – direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jolitai Fetingytei-Astrauskienei, tel. 846 380878
 
Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešant laisvos formos pranešimu, kuriame nurodoma, kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys.
 
Įstaiga administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.
 
Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

________________________________________________________________________________________________

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ