Veiklos vertinimas

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogai  supažindinti su vidaus audito esminiais principais seminare „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vidaus audito metodika“  . Nuo 2008 m. įstaigos bendruomenė vykdė įstaigos veiklos įsivertinimus – vidaus auditą pagal ŠMM patvirtintą „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005).

Mokyklos įsivertinimo (vidaus audito) tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.

Mokyklos įsivertinimo procese yra svarbu ne tiek pats vertinimas, kiek mokymasis. Tai augimo priemonė tiek individo, tiek organizacijos lygmeniu.

Vidaus auditas padeda atsakyti į šiuos klausimus:

• Kaip mums sekasi?    

• Iš kur mes tai žinome?

• Ką darysime toliau?

Nuo 2005 metų, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2005-07-22, Nr. ĮSAK-1557), visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomenduojama taikyti vidaus audito metodiką. Vidaus auditą rekomenduojama vykdyti penkiais etapais:

1. Pasirengimas,

2. Platusis auditas,

3. Pasirinktos srities (rodiklių) analizė (arba dar vadinama Giluminiu auditu),

4. Atsiskaitymas ir informavimas.

5. Planavimas.

Vidaus auditą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta KVA (koordinacinė vidaus audito) grupė.

Atlikdami Platųjį auditą įstaigos pedagogai analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 – labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai. Apžvelgus įstaigos situaciją, išsiaiškinus įstaigos privalumus ir probleminius (mažiausiai įvertintus) pagalbinius rodiklius, einama gilyn, pasirenkant vieną ar kelis rodiklius detaliai (giluminei) analizei.

Išsamiam pasirinkto rodiklio(-) įvertinimui naudojami mažiausiai trys metodai (pvz., dokumentų analizė, anketavimas, stebėjimas, lyginamoji analizė, diskusijos ir pan.), tyrimuose siekiama sužinoti kuo išsamesnę visos bendruomenės nuomonę apie vertinamus veiklos aspektus.

Vidaus audito grupė apibendrina gautus duomenis ir juos pateikia įstaigos pedagogų tarybai, administracijai. Aptarti rezultatai pateikiami bendruomenei įstaigos stende, interneto puslapyje, tarybų posėdžiuose, įtraukiami į metų veiklos programas, strateginius, kvalifikacijos kėlimo ir kitus planus. Įsivertinimo rezultatai naudojami vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti.

___________________

KLAIPĖDOS LOPŠELIO- DARŽELIO "ŽILVITIS" 2018 METŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ŽILVITIS 2019 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS