Mokesčiai už paslaugas

 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE TEIKIAMOS ANKSTYVOJO, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS.

UŽ VAIKUI TEIKIAMĄ MAITINIMO PASLAUGĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) MOKA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTO DYDŽIO MOKESTĮ.

VAIKUI SUSIRGUS AR NEATVYKUS DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ, TĖVAI (KITI TEISĖTI VAIKO ATSTOVAI) PRIVALO INFORMUOTI ĮSTAIGĄ TĄ PAČIĄ DIENĄ.

PRAŠYMAI IR DOKUMENTAI, KURIŲ PAGRINDU TAIKOMOS ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ LENGVATOS, TEIKIAMI  ĮSTAIGOS DIREKTORIUI. APIE PASIKEITUSIAS APLINKYBES, KAI NETENKAMA  TEISĖS Į LENGVATĄ, TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) PRIVALO NEDELSDAMI PRANEŠTI ĮSTAIGOS VADOVUI.


Atlyginimo už maitinimo paslauga Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinačiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas, patvirtintas 2023 m. gruodžio 21 d. .Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-354

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 "DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394   parsisiųsti PDF formatu

_________________________________________________________________________________

INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIS SĄRAŠAS   

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/aktualus-dokumentai/2119