TEISĖS AKTAI

Dienos poilsio laiko organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijos

___________________________________________________________________________________________

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93

Lietuvos higienos norma HN 75:2016

_______________________________________________________________________________________________

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintasKlaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 sprendimu Nr. T2-300

_______________________________________________________________________________________________

Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T2-193

________________________________________________________________________________________________

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO  DYDŽIO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, REGOS UGDYMO CENTRO SOCIALINIO UGDYMO SKTRIAUS MOKINIAMS AR DALYVIAMS, DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS ĮSTAIGOJE PROGRAMAS,NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO

T2-176_atlyginimas už maitinimo paslaugą