TEISĖS AKTAI

Dienos poilsio laiko organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijos

___________________________________________________________________________________________

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93

Lietuvos higienos norma HN 75:2016

_______________________________________________________________________________________________

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 sprendimu Nr. T2-300

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas, patvirtintas 2023 m. gruodžio 21 d. klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu Nr. T2-354

_______________________________________________________________________________________________

Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T2-193

________________________________________________________________________________________________