Įstaigos istorija

50-mečio proga sukurtas Klaipėdos miesto lopšelio darželio "Žilvitis" veiklos metraštis.

Klaipėdos miesto pakraštyje, kur tyvuliavo pelkės, kur ilgą laiką miestas vežė statybines atliekas, 1964 m. pradėtas statyti 140 vietų vaikų darželis. 1966 m. komisijai leidus buvo atidarytas 22-as lopšelis-darželis, bendrosios paskirties Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Jame veikė 2 ankstyvojo ir 4 ikimokyklinio ugdymo grupės. 1973 m. pristatytas priestatas. Įstaigoje veikė 12 grupių, kurias lankė 280 vaikų.

1965 m. įstaigai pradėjo vadovauti vedėja Vanda Adomaitienė. 12 metų įstaigai vadovavusi vedėja nuolat telkė kolektyvą pasiaukojančiam ir profesionaliam darbui.

1977 m. įstaigai vadovavo Danutė Skuodienė.

1979 m. įstaigai pradėjo vadovauti vedėja Jadvyga Šalnienė. Vadovė prioritetą skiria sukurti optimalias materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, garantuojančias saugų ir kryptingą vaikų ugdymą. Įstaigos pedagogai taiko kūrybinį kompleksinį metodą, vykdo projektinę veiklą.

Nuo 1993 metų lopšelio-darželio vardas „Žilvitis“, jame veikė 12 grupių, iš jų 3 savaitinės grupės, kurias lankė 280 mergaičių ir berniukų.

Šiandien įstaigoje veikia 10 grupių, iš jų 2 savaitinės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Mažuosius ugdytinius rūpestingai globoja aukštos kvalifikacijos pedagogės. Įstaigoje kuriamos palankios sąlygos visapusiškam vaiko ugdymu. Vaikų sveikatos stiprinimui ir fiziniam ugdymui darželyje įrengtas sveikatos kambarėlis „Sveikatos takeliu“: baseinėlis, ėjimo takas pėdos masažui, vaistažolių arbatos gėrimo. Fizinio aktyvumo lavinimui atnaujinta sporto salė, nuolat atnaujinamas sportinis inventorius. Mažųjų meniniams gebėjimams atsiskleisti bei saviraiškai atnaujinta muzikos salė, įrengtas dailės kabinetas.

1998 metais įstaigos pedagogai parengė individualią sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programą „Sveikos gyvensenos ugdymas", kuri grindžiama sveikatos puoselėjimo, tausojimo, stiprinimo ir rūpestingo įtvirtinimo idėjomis, realizuojant jas visose vaiko gyvenimo, ugdymo ir veiklos srityse. Įgyvendinant šią programą gimė nauji individualūs grupių projektai: „Būsime sveiki tik švarioje aplinkoje", „Pažinkime savo kūną", „Savigarbos link. Aš esu toks, koks esu“ ir kt.

2002 metais įstaigos pedagogai pradėjo vykdyti Tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą "Zipio draugai", kuri padeda ugdyti(s) 5-7 metų vaikų atsparumą žalojančiai aplinkos įtakai, įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, ugdyti jų psichikos sveikatą.

2003 – 2018 metais „Žilvičio“ pedagoginė bendruomenė dalyvavo Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai" veikloje.

2007 metais įstaigos pedagogų parengta ir sėkmingai įgyvendinama Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" ikimokyklinio ugdymo programa, kuri orientuota į visapusišką vaiko tobulėjimą. Vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa kryptingai puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos. 2018 metais programa atnaijinta ir steigėjo patvirtinta.

Šiandien lopšelis-darželis „Žilvitis“ yra aukštos kultūros, nuolat besimokanti organizacija, atvira naujovėms, aktyvi ir ieškanti pokyčių įstaiga, kurioje taikant „Visos mokyklos“ metodą puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos, kuriama sveika ir saugi aplinka, skatinanti vaikus aktyviai ir kūrybingai veiklai. Centrinė mūsų įstaigos kultūros vertybė – mokymasis visą gyvenimą, t.y. nuolatinis darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas vykdant gerosios patirties sklaidą, rengiant ir įgyvendinant įstaigos ir šalies projektus.